Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Μερικά άρθρα από την ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ εφημερίδα της 21.6.2014

Το  θερινό  Φεστιβάλ  Ερασιτεχνικού Θεάτρου  της Εδεσσας  είναι  γεγονός.
Από την  Τετάρτη 25 Ιουνίου έως και την  Κυριακή  29  Ιουνίου,  το  «Εδεσσαϊκό Θέατρο», υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Πέλλας  και  του  ∆ήµου  Πολιτισµού, παρουσιάζει στην πόλη µας, στο ανοιχτό θέατρο της Γαβαλιώτισσας, ένα πενθήµερο  θεάτρου  µε  πολύ  αξιόλογες δουλειές από όλες τις ερασιτεχνικές  οµάδες  που συµµετέχουν.
Το  πρόγραµµα  των  παραστάσεων  (ξεκινούν  στις  9.30 το βράδυ µε ελεύθερη είσοδο)
έχει ως εξής:
•  Τετάρτη  25  Ιουνίου: «Μπα-
µπάδες µε Ρούµι»  των Θα-
νάση Παπαθανασίου -  Μιχά-
λη  Ρέππα,  από  το  «Εδεσ-
σαϊκό Θέατρο» (κωµωδία).


• Πέµπτη 26  Ιουνίου: «Ματω-
µένος Γάµος» του Φεδερίκο
Γκαρθία Λόρκα, από τον Ο-
µιλος  Φίλων  Θεάτρου  και
Τεχνών Βέροιας (δράµα).


• Παρασκευή  27  Ιουνίου: «Ε-
ξωση» της ∆ήµητρας Μυτα-
ρίδου,  «Η  µπουχάρα»,  «Το
δίκαννο»,  «Η απαρηγόρητη
Χήρα»,  «∆ιακοπή  Ρεύµα-
τος» του Κώστα Μουρσελά,
από  τους  «Ερωτέχνες  Αλ-
µωπίας» (µονόπρακτα).


•  Σάββατο  28  Ιουνίου: «∆ον
Καµίλο»  του Σωτήρη Πατα-
τζή, από το Θεατρικό Εργα-
στήρι  Κουφαλίων  «∆ρώµε-
νο» (κωµωδία).


• Κυριακή 29 Ιουνίου: «Φαλα-
κρή Τραγουδίστρια» του Ευ-
γένιου Ιονέσκο, από τη Θεα-
τρική  Οµάδα  Καθηγητών
της Β’ ΕΛΜΕ Πέλλας  (θέα-
τρο του παραλόγου).


«Ξεκινήσαµε  ως  “Εδεσσαϊκό Θέατρο” µε το πρώτο αυτό
βήµα, µε την ελπίδα ότι θα υπάρχει η ανταπόκριση από τον
κόσµο της Εδεσσας, θα αγκαλιάσει ο κόσµος αυτή τη προ-
σπάθεια,  ώστε  να  µας  δώσει τη δύναµη να συνεχίσουµε δί-
νοντάς του µία διάσταση που να  ξεπερνά  τα  όρια  του  Νο-
µού. Ελπίζουµε ότι η πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ θα ση-
µατοδοτήσει για τη πόλη µας αφετηρία  πολιτιστικής  ανά-
καµψης. Αγκαλιάστε  και  στηρίξτε τη προσπάθεια αυτή», α-
ναφέρεται  στην  πρόσκληση του «Εδεσσαϊκού Θεάτρου».
Πενθήµερο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου


Αναστασία Χρυσοστόµου - Μικρά Αρχαιολογικά
Πολιτιστικοί Περίπατοι

Ιούνιος µήνας και ο καιρός
ακόµη κρατά κάποιες ανοι-
ξιάτικες  αύρες.  ∆εν  έχει
κυριαρχήσει ο καύσωνας που
από το πρωί σου κόβει την α-
νάσα  απαγορεύοντας  κάθε
δραστηριότητα και στη πληµ-
µυρισµένη  από  φως  µακρό-
χρονη µέρα η ώρα του δειλι-
νού είναι ίσως η καλύτερη για
µια εξόρµηση σε ένα κοντινό
προορισµό µε την οικογένεια
ή  τους φίλους.  Το  µόνο που
χρειάζεται είναι µια απόφαση
για  στοχευµένη  διαχείριση
του  ελεύθερου  χρόνου  και
κυρίως η διάθεση στους περί-
πατους να δώσουµε κάθε φο-
ρά και ένα διαφορετικό χρώ-
µα.
∆εν είναι δυνατόν να απα-
ριθµήσω τις δυνατότητες των
πολιτιστικών  περιπάτων  που
προσφέρει η Έδεσσα και η πε-
ριοχή  της,  αφού  πολιτισµός
είναι όλο το πλέγµα της ζωής
µας,  από  τη  δική  µου  όµως
πλευρά  µπορώ  να  προτείνω
κάποιες  επιλεγµένες  θέσεις
που  νοµίζω  ότι  αξίζει  να  τις
προσεγγίσουµε:
∆εν θα επεκταθώ στην περι-
γραφή των αρχαιολογικών ή ι-
στορικών  χώρων  µέσα  στην
πόλη  της  Έδεσσας  και  κάτω
στο Λόγγο, διότι πολλές φο-
ρές  έχουν  γίνει  αναφορές
στις σελίδες  της εφηµερίδας
για την ιστορική τους αξία. Ε-
κείνο που ακόµη µια φορά θέ-
λω να τονίσω είναι τις εξαιρε-
τικές  φυσικές  δυνατότητες
που  διαθέτουν  και  που  µπο-
ρούµε να τις αντιληφθούµε α-
πό  κάθε  γωνιά,  αγναντεύο-
ντας από τον Ψηλό Βράχο τη
µακεδονική  γη,  κατεβαίνο-

ντας  το  µονοπάτι  του Μεγά-
λου Γκρεµού ή αντικρίζοντας
τους  καταρράκτες  απευθείας
από τη Νότια Πύλη. Ειδικότε-
ρα τα κυριακάτικα πρωινά (εκ-
φράζοντας και προσωπικές ε-
µπειρίες)    η  επίσκεψη  στο
Λόγγο (Εικ. 1, 2), µετά και από
τις  αναστηλωτικές  εργασίες
που  έχουν  προσδώσει  στο
χώρο ευσύνοπτη εικόνα, θεω-
ρώ πως είναι ότι καλύτερο για
οικογενειακές  επισκέψεις,  ό-
που γονείς µε παιδιά κάθε ηλι-
κίας ή παππούδες µε εγγόνια
µπορούν µε τη φαντασία τους
να αναπλάσουν   µε ηρεµία  ι-
στορικές  στιγµές  βλέποντας
τα  τείχη,  κυκλοφορώντας
στους  χώρους,  ακούγοντας
τους  ήχους  των  νερών  που
πρέπει να τη διέσχιζαν, όπως
και το Βαρόσι.
Επόµενος στόχος ιδιαίτερα
γοητευτικός είναι η ανατολική
ακτή  της  Βεγορίτιδας,  νότια
της Άρνισσας (Εικ. 3), από την
περιοχή του Ναυτικού Οµίλου
µέχρι τη χερσόνησο του Σουτ
Μπουρούν.  Καθώς  την  προ-
σεγγίζουµε µε τα πόδια ή και
µε  βάρκα  κάτω  από  τα  νερά
βλέπουµε  να  κοκκινίζουν  τα
κεραµίδια από τις βυζαντινές
κατοικίες του Οστροβού, ενώ
την πλαγιά διασχίζει η οχύρω-
ση  του.  Υπάρχουν  όµως  και
αρχαιολογικά  ευρήµατα  από
παλιότερες  περιόδους,  όπως
ο  εξαιρετικός  αµφορέας  της
εικόνας 4, που µαζί µε τα το-

πικά  παραµύθια  για  τις  βασι-
λοπούλες  που  χάθηκαν  στα
νερά και κυρίως το προϊστορι-
κό  τοπωνύµιο  Άρνισσα  δεί-
χνουν πόσο επηρέασε η λίµνη
τις  ζωές  των  ανθρώπων,  κα-
θώς τους προσέφερε δυνατό-
τητες επιβίωσης, ταυτόχρονα
όµως µε τα κυκλικά στο χρόνο
ανεβοκατεβάσµατα της στάθ-
µης άλλοτε τους αποµάκρυνε
και  άλλοτε  τους  έφερνε  κο-
ντά της. 
Στην πορεία για τη Βεγορί-
τιδα  µπορούµε  να  κάνουµε
µια ενδιάµεση στάση στην µι-
κρή  κοιλάδα  νότια  της  ∆ρο-
σιάς, που διασχίζεται από την
Εθνική οδό (Εικ. 5). ∆εν είναι
πολύ  δύσκολο  να  ανεβούµε
µε  τα  πόδια  και  στην  οχυρή
βραχώδη κορυφή της Γκράτι-
στας για να κερδίσουµε την ε-
ποπτεία  του  χώρου.  Εδώ  τα
αρχαιολογικά  ευρήµατα  από
την αρχαιότερη νεολιθική πε-
ρίοδο µέχρι τα µεταβυζαντινά
χρόνια (στην εικόνα 6 απεικο-
νίζεται  τµήµα  επιστολής  του
4ου αι. π.Χ., χαραγµένη σε κε-
ραµίδι), ακόµη και η σύγχρονη
χρήση του χώρου  υποδεικνύ-
ουν ότι ο ίδιος ο ∆ρόµος, ο µε-
γάλος  οδικός  άξονας  της  Ε-
γνατίας που συνδέει την Ανα-
τολή µε τη ∆ύση ήταν η αφορ-
µή  για  να  τις  ανθρώπινες  ε-
γκαταστάσεις. Στο  βορειοδυ-

τικό  άκρο  της  κοιλάδας  πρέ-
πει  να  ήταν  εγκατεστηµένο
και το γνωστό από τις πηγές
Mutatio ad Duodecim, δηλαδή
ο Σταθµός σε απόσταση 12 µι-
λίων  από  την  Έδεσσα,  όπου
σταµατούσαν  µε  τις  άµαξες
τους οι αρχαίοι ταξιδιώτες για
να πάρουν νέα ξεκούραστα ά-
λογα  και  να  συνεχίσουν  τις
διαδροµές  τους.  Σήµερα  βέ-
βαια ακούµε τους ήχους από
φορτηγά που µε τη σειρά τους
διασχίζουν το µεγάλο δρόµο,
ενώ  αντηχεί  και  ο  ήχος  του
τραίνου που τρέχει στις ράγες
από  την  άλλη  πλευρά    του
δρόµου.

Την  περασµένη  Κυριακή,
µε  επίκεντρο  των  εκδη-
λώσεων  την  Εδεσσα,
γιορτάστηκε η ηµέρα  των α-
ποστράτων της Ελληνικής Α-
στυνοµίας.
Ο  καθιερωµένος  εκκλησια-
σµός έγινε στον Ιερό Ναό των
Αγίων  Πάντων,  ενώ  λίγο  αρ-
γότερα  πραγµατοποιήθηκε
εκδήλωση  στη Λέσχη  της Α-
στυνοµίας, που βρίσκεται στο
κτίριο της Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης Πέλλας.
Στην ανάγνωση της ηµερή-
σιας  διαταγής  του  αρχηγού
της  Ελληνικής  Αστυνοµίας,
µεταξύ  άλλων,  τονίστηκε:
«Σήµερα τιµούµε αυτούς που
µόχθησαν πριν από εµάς, που
κόπιασαν  και  κατάφεραν  µε
το  έργο  και  την  προσφορά
τους να αναδείξουν και να κα-
θιερώσουν στη συνείδηση του
Ελληνα πολίτη, πως η Ελληνι-
κή Αστυνοµία είναι εκείνη που
προστατεύει  και  διασφαλίζει
την  εσωτερική  ασφάλεια  και
την τάξη στην χώρα µας. Με
παράδειγµα  εσάς,  γινόµαστε
οι συνεχιστές της σταθερότη-
τας σ’ αυτή την κρίσιµη για τη
χώρα και τους πολίτες συγκυ-
ρία. Σας διαβεβαιώνω ότι πά-
ντοτε θα σας αναγνωρίζουµε
ως  συναγωνιστές  στην  πο-
ρεία µας για ένα καλύτερο κι
ελπιδοφόρο αύριο και θα απο-
τελείτε τον βασικό στυλοβάτη
στο καθηµερινό έργο που θα
αντιµετωπίζουµε, ώστε  να  ε-
ξασφαλιστεί η συνοχή και η ε-

νότητα της κοινωνίας µας».
Από πλευράς των αποστρά-
των  της  ΕΛ.ΑΣ.  ο  εκπρόσω-
πος  του  Συνδέσµου  στο  Νο-
µό,  υποστράτηγος  Τρύφων
Ούρδας, στο σύντοµο χαιρετι-
σµό  του  ευχαρίστησε  όλους
τους  εν  ενεργεία  αστυνοµι-
κούς  για  το  έµπρακτο  ενδια-
φέρον που δείχνουν σε ό,τι α-
φορά την δράση τους και τόνι-
σε  την  άψογη  συνεργασία
που υπάρχει σ’ όλα τα θέµατα
Παρόντες  στην  εκδήλωσ
ήταν  οι  βουλευτές  Ιορδάνη
Τζαµτζής  και  Θεοδώρα  Τζά
κρη,  ο  δήµαρχος  ∆ηµήτρη
Γιάννου, ο αστυνοµικός διευ
θυντής Πέλλας Παντελής Κο
λόµβος  και πολλοί αστυνοµι
κοί εν ενεργεία και απόστρα
τοι.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΔΕΣΣΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ
Από τα τέλη του 14ου μ.Χ. αι. έως το έτος 1912


2. Πέτρος Γάτσος
Ένας άλλος αγωνιστής από την περιοχή της Έ-
δεσσας κατά την Επανάσταση του 1821 είναι και ο
Πέτρος Γάτσος, αδελφός του Αγγελή Γάτσου. Κα-
ταγόταν και αυτός από το χωριό της περιοχής Έ-
δεσσας Σαρακηνοί (Σαρακίνοβο).
Κατά την επανάσταση και καταστροφή της Νά-
ουσας, τον Απρίλιο του έτους 1822, όπου, ως οπλαρ-
χηγός πρωταγωνιστεί ο Αγγελής Γάτσος, ο Πέτρος
Γάτσος συμμετέχει ενεργά στον αγώνα αυτόν, ως υ-
παρχηγός στο στρατιωτικό σώμα του αδελφού του.
Όπως  είναι  γνωστό,  στις  αρχές  (Φεβρουάριος)
του έτους 1822, είχαν συνέλθει στην Ιερά Μονή της
Παναγίας του Δοβρά ή στη Νάουσα ο Ζαφειράκης,
ο Καρατάσος, ο Αγγελής Γάτσος, οπλαρχηγοί από
τον Όλυμπο και πρόκριτοι από διάφορες πόλεις της
Μακεδονίας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Ε-
δεσσαίος πρόκριτος Παναγιώτης Ναούμ, ως εκπρό-
σωπος των Εδεσσαίων.
Σκοπός της συσκέψεως αυτής ήταν να πάρουν α-
ποφάσεις, οι οποίες θα αφορούσαν στην επικείμενη
εξέγερση  των  κατοίκων  των  διαφόρων  περιοχών
της Μακεδονίας.
Μάλιστα,  επειδή  οι  τουρκικές αρχές    είχαν  ήδη
πληροφορηθεί πολύ ενωρίτερα διάφορες ενέργειες
των χριστιανών κατοίκων της Μακεδονίας και ειδι-
κότερα των κατοίκων της Νάουσας για επικείμενη
εξέγερσή τους, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Τούρ-
κος Εμπού Λουμπούτ πασάς (Αβδούλ Αμπούδ, Α-
βού Λουβούτ κ. α.), ο οποίος, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη  είχε αναλάβει από  τον Σεπτέμβριο  του  έτους
1821 τη διοίκηση στις περιοχές αυτές, είχε διορίσει
στις 09 Δεκεμβρίου 1821 τον υπασπιστή του Εμίν α-
γά, που είναι γνωστός ως Κεχαγιάμπεης, με σκοπό
να  αποκαταστήσει  στην  περιοχή  της  ευθύνης  του
την ασφάλεια και την ησυχία.
Επιπλέον, είχε ζητήσει ομήρους από όλες τις πό-
λεις  και  κωμοπόλεις  της  Μακεδονίας,  ανάμεσα
στους οποίους τον Καρατάσο και τον Αγγελή Γά-
τσο. Αυτοί όμως με διάφορες προφάσεις είχαν αρ-
νηθεί. Το ίδιο είχε αρνηθεί και ο Ζαφειράκης.
Επειδή όμως ο Εμπού Λουμπούτ, μετά την επιτυ-
χία του σχετικά με την καταστολή της επαναστάσε-
ως της Χαλκιδικής, προετοίμαζε στρατό για τις πε-
ριοχές  του Βερμίου, γι’ αυτό και οι  τρεις αρχηγοί
Ζαφειράκης, Καρατάσος  και Αγγελής  Γάτσος  σε
συμβούλιο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στη Νά-
ουσα, είχαν αποφασίσει να αποδυθούν στον αγώνα,
προτού τους προλάβει ο Εμπού Λουμπούτ.
Μάλιστα, είχαν καταστρώσει και σχέδιο, σύμφω-
να με το οποίο θα επετίθεντο εναντίον της Βέροιας,
ώστε να αποκλείσουν τις τουρκικές δυνάμεις.
Γι’ αυτόν  τον σκοπό άλλωστε, ο  ίδιος ο Πέτρος
Γάτσος  εφοδιάζεται  με  συστατικά  γράμματα  και
μεταβαίνει προς τις γύρω πόλεις και κωμοπόλεις, με
σκοπό να ενημερώσει τους προκρίτους και να ξεση-
κώσουν τον λαό.
Οι επαναστατημένοι Έλληνες, σε επιστολή τους
με ημερομηνία 08 Μαρτίου 1822, έγραφαν από τη
Νάουσα  προς  όλους  και  τα  εξής:  “Ἄραντες  τὸν
σταυρὸν μὲ τὴν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας ἀποφασί-
σατε τὸν κοινὸν ἀφανισμὸν τοῦ τυράννου”.
Κατά την επανάσταση της Νάουσας, είχε ορισθεί
γενικός στρατιωτικός αρχηγός ο Καρατάσος, ο ο-
ποίος  είχε συγκροτήσει  τρία   μεγάλα στρατιωτικά
σώματα, από  τα οποία  ένα σώμα  είχε αρχηγό  τον
Αγγελή Γάτσο και υπαρχηγό τον αδελφό του Πέτρο
Γάτσο.
Επίσης, μία από τις αποφάσεις τους, όταν θα ξεκι-
νούσαν τα στρατιωτικά σώματα για την κατάληψη
της Βέροιας, ήταν και η εξής: είχαν αποστείλει τον
Απόστολο Γαλιέτσο με 150 οπλίτες  “νὰ καταλάβῃ
στενόν τι μέρος μεταξὺ Βοδενῶν καὶ Βεροίας“ και
τον  Πέτρο  Γάτσο  με  200  άνδρες  να  καταλάβει
“ἐπίκαιρόν τινα τοῦ μεταξύ Βεροίας καὶ Γενιτσῶν
ἔλους θέσιν”, με σκοπό να διακόψουν τις συγκοινω-
νίες των δύο πόλεων Γιαννιτσών και Έδεσσας με τη
Βέροια και να έχουν, έτσι, εξασφαλισμένα τα νώτα
τους. Και, όπως είναι γνωστό, στις δύο αυτές πόλεις
υπήρχε τουρκικός πληθυσμός και στρατός.

Σε μία από τις συγκρούσεις των τουρκικών και ελ-
ληνικών  δυνάμεων  στη  Νάουσα,  ένα  τμήμα  του
τουρκικού στρατού με τον Μουστά - μπεη, προσπα-
θώντας να προσβάλει τα στρατεύματα του Αγγελή
Γάτσου, που κατείχαν το όρος Κουκούλι και τις πα-
ρακείμενες περιοχές,  είχε αποτύχει.
Ο Αγγελής Γάτσος, όταν είδε από ψηλά να ανε-
βαίνει τις πλαγιές ο στρατός του Μουστά - μπεη, λέ-
γεται ότι είπε: “Αὐτὸς ὁ πασιᾶς σὰν νὰ πάνῃ ‘ς τὸν
γάμον”. Και αμέσως διατάζει τον αδελφό του Πέ-
τρο  και  τους  στρατιώτες  του  να  προκαταλάβουν
και να οχυρωθούν στις περιοχές ανάμεσα στην Ιερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου και στο όρος Κουκούλι,
όπου θα περίμεναν τις τουρκικές δυνάμεις.
Μετά την καταστροφή της Νάουσας και την ήττα
των Ελλήνων  από  τις  υπέρτερες  τουρκικές  δυνά-
μεις, οι επαναστατημένοι Έλληνες, περίπου 800 ά-
τομα, συγκεντρώνονται στην περιοχή της Νάουσας
Άγιος Νικόλαος.
Εκεί, αφού εν τω μεταξύ είχαν χάσει τα πάντα, σε
συμβούλιο  που  έκαναν,  αποφασίζουν  να  κατέλ-
θουν προς νότον και  να συνεχίσουν τον αγώνα τους
εναντίον των Τούρκων μαζί με τους άλλους αγωνι-
ζόμενους Έλληνες.
Έτσι, μετά την άλωση της Νάουσας, την Κυριακή
του Θωμά 13 Απριλίου 1822, και μετά από αγωνιώ-
δη έξοδο, μέσα σε πολλές και μεγάλες αντιξοότητες
οι  δύο  οπλαρχηγοί, Καρατάσος  και Αγγελής  Γά-
τσος, συγκεντρώνουν τους επαναστατημένους και
με 800 άνδρες, αφού άφησαν οικογένειες και περι-
ουσίες, άρχισαν μια περιπετειώδη κάθοδο προς νό-
τον. Στην πορεία αυτή συμμετέχει και ο Πέτρος Γά-
τσος μαζί με άλλους συγγενείς του, 15 έως 20 περί-
που άτομα.
Είχαν διαβεί τη Θεσσαλία, έφθασαν στην Ήπειρο
και,  αφού  συμμετείχαν  στις  μάχες  στο  Κομπότι
(1822), Κιάφα (1822), Πέτα (1822) και στην Πλάκα
(1822), έφθασαν στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι και
από εκεί είχαν συνεχίσει να παίρνουν μέρος σε άλ-
λες  μάχες  [Κιάτο  (1822),  Βασιλικά  Κορινθίας
(1822), Τρίκερι (Μάιος 1823), Σκιάθος (1823), Ψαρά
(1824), Αταλάντη (1826) κ. α.], μέχρι το τέλος του Α-
γώνα των Ελλήνων.
Ο ίδιος ο γιος τού Αγγελή Γάτσου, Νικόλαος, σε
αναφορά του από τη Σκόπελο με ημερομηνία 26 Α-
πριλίου 1846 αναφέρει: “Οἱ δὲ Πατρόθεν καὶ Μη-
τρόθεν  θεῖοι  μου  ἀπὸ  δεκαπέντε  μέχρι  εἴκοσι  τὸν
ἀριθμόν, διασωθέντες ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῡ εἰρημέ-
νου πατρός μου φέροντες ὅπλα κατὰ  τῶν  ἐχθρῶν
ἐχάθησαν εἰς τὸ Στάδιον τοῦ Πολέμου”.
Ανάμεσα σ’ αυτούς που είχαν χαθεί “εἰς τὸ Στά-
διον τοῦ Πολέμου“ ήταν και ο Πέτρος Γάτσος, ο ο-
ποίος ακολουθούσε πάντοτε τον αδελφό του Αγγε-
λή Γάτσο στις μάχες, στις οποίες έπαιρνε μέρος και ο
ίδιος.
Ο  Πέτρος  Γάτσος  είχε  φονευθεί  στη  μάχη  της
Πλάκας  Ηπείρου  στις  αρχές  Ιουλίου  του  έτους
1822. Αυτό μας το αναφέρει ο ίδιος ο Αγγελής Γά-
τσος, ο οποίος σε αναφορά του με ημερομηνία “Τῇ
16 Σεπτεμβρίου 1824, ἐν Ναυπλίῳ“ τονίζει: “Ἔπειτα
μὲ 320 στρατιώτας ἐβοήθησα εἰς τὴν Δυτικὴν Χέρ-
σον Ἑλλάδα ὅπου συνηγωνίσθην εἰς τὰς μάχας τὰς
γενομένας κατὰ τὴν Κομπότην καὶ Πλάκα, ἐκεῖ δὲ
ἔπεσεν ὁ αὐτάδελφός μου καί τινες ἄλλοι συγγενεῖς
μου”.
Πράγματι, στις 30 Ιουνίου 1822 ο Αχμέτ Βρυώνης
με  ισχυρό στρατό 10.000 Αλβανών είχε προσβάλει
το ελληνικό στρατόπεδο στην Πλάκα. Μετά από τε-
τραήμερες συγκρούσεις οι Έλληνες είχαν υποστεί
μεγάλες ζημιές. Οι αρχηγοί Καρατάσος και Γάτσος
είχαν χάσει 37 άνδρες τους. Στις συγκρούσεις αυτές
είχε σκοτωθεί και ο Πέτρος Γάτσος.
Μετά τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα, οι δύο αυτοί
αρχηγοί μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες τους κα-
τάφεραν να πάρουν τους νεκρούς και τους τραυμα-
τίες, να υποχωρήσουν και να κατεβούν νοτιότερα,
όπου συνέχισαν τον αγώνα τους για την ελευθερία
της πατρίδας σε διάφορες μάχες και πολιορκίες.

Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε